Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápisy

Zápis okresní konference

ČSCH okresu Znojmo konané v Prosiměřicích dne 15. 4. 2018

Přítomno: 16 delegátů ze 16 pozvaných = 100% účast, 10 členů OV a KK, 2 omluveni, 8 hostů

Program:

1. Uvítání hostů

2. Volba mandátové, návrhové a volební komise

3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

4. Zpráva o činnosti OOČSCH Znojmo

5. Pokladní zpráva

6. Revizní zpráva

7. Návrh finančního rozpočtu na rok 2018

8. Volba delegáta na VH v Praze a jeho mandát

9. Volby

10. Vyhodnocení nejlepších chovatelů odborností a okresního přeboru.

11. Vystoupení hostů

12. Diskuse: příspěvek delegáta ZO Branišovice

      Vystoupení delegáta ZO Práče

13. Usnesení

14. Závěr

 

1. Předseda ing. Zbyněk Kopřiva přivítal všechny přítomné.

2. Proběhla volba komisí: mandátová a návrhová  -př.  MVDr. R. Nedopil, J. Pelikán, M. Kročil.

volební komise: př. J. Schmalzbauer, Mgr. A. Bláha, P. Došek

3.  Pořízením zápisu byla pověřena př. L. Čajková, ověřovateli př. Ing. R. Novotný,

ing. Z. Kopřiva

4. Jednatel př. R. Novotný přednesl zprávu o činnosti OO ČSCH Znojmo za rok 2017. Úvodem zmínil chřipkovou epidemii drůbeže H5N8 a zdůraznil informování OV ČSCH – výrazný finanční rozdíl v náhradě za utracenou drůbež. Zhodnotil výstavy na okrese Znojmo, se zmínkou o novém fundusu na výstavišti ve Znojmě, velice kladně hodnotil lednovou výstavu (letos) holubů v Jezeřanech a vyslovil přání v pokračování této výstavy, zároveň se podivoval nad tím, že výsledky holubářů nebyly započítány do okresních soutěží. Dále přednesl zprávu o pronájmu okresního domu, kdy se ani s pomocí realitní kanceláře nepodařilo pronajmout přízemní místnosti, zájem projevila firma specializující se na e-shop, ale provozovna nebyla povolena z důvodu neexistence parkovacích míst. Dům byl 2x vykraden, oprava dveří nás vyšla na 12 tisíc. Nedala se použít uzavřená pojistka, proto se uzavřela nová. Přes mimořádné výdaje udržel OV plánované výdaje.

Naši chovatelé se poprvé zúčastnili Mistrovství okresů na CV v Lysé (poprvé všechny 3 sekce), Znojmo skončilo na výborném 3. místě a obdržel finanční odměnu 3 tisíce Kč (rozděleno do poukázek pro oceněné nejlepší chovatele v sekcích), mimo to obdržela sekce drůbeže finanční odměnu (3. místo), s kterou si hospodaří sami. Byla dokončena elektronická evidence chovatelů, každý chovatel obdržel aktuální číslo (staré byly přečíslovány), pod kterým mu byla objednána členská známka a počítá se, že se bude pod tímto číslem např. přihlašovat na celostátní výstavy.

Jak na minulé konferenci jednatel slíbil, přednesl finanční přehled o použitých financích z krajského sdružení, které se rozdělily mezi naše chovatele. Tito se zúčastnili akcí – Propet, Krajské dožínky v Břeclavi a KV Královéhradeckého kraje – chovatelé obdrželi náhradu nákladů přímo od KS nebo byly za ně zaplaceny. Další akce – KVMCH v Bučovicích (doprava zvířat), CV Lysá (klecné a doprava), doprava klecí na MORAVII, odměna a doprava pracovníků na MORAVII, přerozděloval přímo OV na základě schválených kritérií. Zde jednatel zdůraznil, že náš okres se výrazně podílel nejen na hlavní výstavě (zejména drůbežáři, exotáři, králíkáři), ale organizoval a s úspěchem provedl doprovodné akce – KING – SHOW (rodina Vlčkova), závody v králičím Hopu – RABBIT JUMPING MORAVIA 2018 (ZO Přímětice), na krajské výstavě se výrazně podílely ZO: Znojmo1, Přímětice, Prosiměřice, Šumná, klece zapůjčila ZO Suchohrdly.

Další finanční prostředky obdržely ZO: Znojmo1, Prosiměřice a Suchohrdly na pořádání své výstavy.

Celkem obdržel okres Znojmo z KS 85.370,- Kč, které přerozdělil (zůstala 1,00 Kč). Upozornil, že OV obdržel navíc 4.100,00 Kč a 8.408,00 Kč, ale tyto částky předal př. Vlčkovi (šlo o částky za posuzovatele z Maďarska a doprava a kapesné pro pracovníky KING – SHOW), protože ten si je „nestihl“ v Brně vyzvednout. navíc v soutěži okresů Moravia, obdržel okres za 3. místo 3 tisíce Kč (šly do rozpočtu) a králíkáři 3 tisíce (2. místo) s drůbežáři 2 tisíce (3. místo) – ty šli do rozpočtu sekcí (odborností).

 Jednatel dále uvedl, že ZO vedou jednoduché účetnictví (zákon o účetnictví č. 563 – protože nikdo nemá celkové roční příjmy vyšší než 3 mil. Kč), pořádá-li spolek výstavu, ples či jinou akci, na které se vybírá vstupné či klecné, jde o příjmy, které podléhají dani z příjmů a spolek musí podat daňové přiznání (přestože žádnou daň neodvádí – nemá zisk přesahující 300 tisíc Kč), nestačí tedy čestné prohlášení.

 

Dále dodal, že je třeba číst Stanovy celé, pokud je uvedeno, že „spolek nemá kontrolní komisi“, tak ale zároveň platí §4, bod 3., písmeno f) Stanov – Není-li v pobočném spolku ustanovena kontrolní komise, o způsobu kontrolní činnosti rozhodne členská schůze – což je přesná citace zákona. S tím souvisí dotazy na nový skartační plán, schválený ÚV – pobočný spolek je povinen archivovat „účetní uzávěrku a výroční zprávu“ - 10 let, tedy všechny spolky byly zapsány roku 2014 a od tohoto roku musí tyto doklady archivovat (nikoli z předcházejících let), to se týká pokladního deníku, ten musí mít minimálně 1x ročně provedenou kontrolu se zápisem.

5.  Pokladní a poté předsedkyně KK přednesly své zprávy

6.  Místopředseda OV B. Humpolík předložil návrh finančního rozpočtu ve stejném znění jako v loňském roce.

7.  Výroční konference zvolila př. Ing. R. Novotného jako delegáta na VH v Praze

8.  Do nového OV ČSCH byli v tajných volbách zvoleni:

Alena Polášková                    14 hlasů

Ing. Radek Novotný               14 hlasů

Karel Pavlů                             14hlasů

Alena Košarková                    13 hlasů

Lydie Čajková Pecháčková    13 hlasů

Antonín Stehlík                     13hlasů

Jana Závadová                       12 hlasů

Miroslav Kročil                       10 hlasů

Mgr. Jaroslav Mucha                         10 hlasů

Do kontrolní komise okresního výboru ČSCH byli zvoleni:

Jaroslava Nováková               16hlasů

Kamil Čech                             15 hlasů

Pavel Mašek                           15 hlasů

Protože zástupci sekce okrasného ptactva nedostali počet hlasů potřebný ke zvolení do OV, navrhl jednatel, aby i přes tuto skutečnost byli na zasedání OV zváni. Dále navrhl, aby odstupující členové OV (a dále nekandidující) byli zvoleni čestnými členy OO ČSCH Znojmo, tímto budou nadále zváni na budoucí okresní konference. Jde o Ing. Z. Kopřivu, B. Humpolíka, J. Vlčka, R. Jelena, J. Pelikána a V. Helera.

9. Předsedové odborných sekcí seznámili přítomné s výsledky soutěží a přeborů.

10. Jako host vystoupila př. Ing. Dagmar Malá z KSJMK, požádala přítomné o pomoc na krajské výstavě MORAVIA 2018, která se bude konat 8. – 9. 12. 2018 a zároveň všechny na výstavu pozvala. Oznámila vstup okresu Hodonín a Břeclav do krajského sdružení JMK.

11.  Delegátka ZO Branišovice přednesla příspěvek o potřebě zasílání zápisů ze zasedání okresního výboru, přinejmenším všem zástupcům ZO na okrese.

Delegát ZO Práče se svým plánovaným příspěvkem nevystoupil.

12. Usnesení – viz příloha

13.  Okresní konferenci ukončil odstupující předseda OV v 13.30 hod.

 

Zapsala: Čajková Pecháčková Lydie

Zápis vyhotoven 21. 4. 2018 a předán k ověření.

Ověřil:

Ing. Z. Kopřiva

Ing. R. Novotný

 

USNESENÍ :

 

Okresní konference ČSCH Znojmo konané v Prosiměřicích dne 15.4. 2018

 

Přítomno 16 delegátů ZO ČSCH tj. 100% ,  10 členů OO ČSCH, 2 omluveni, 8 hostů.

 

Delegáti okresní konference OO ČSCH ve Znojmě:

 

Schvalují:

 

1.      Volbu mandátové a návrhové komise ve složení přátelé MVDr. R. Nedopil, J. Pelikán, M. Kročil.

2.      Volební komise ve složení -  přátelé J. Schmalzbauer, Mgr. A. Bláha, P. Došek.

3.      Zapisovatele – přítelkyně L. Čajková Pecháčková.

4.      Ověřovatele zápisu – přátelé Ing. R. Novotný, Ing. Z. Kopřiva.

5.      Pokladní zprávu OO ČSCH Znojmo za rok 2017. (příloha č. 1)

6.      Zprávu OKK ČSCH Znojmo o provedené revizi hospodaření OO ČSCH za rok 2017.(příloha č. 2)

7.      Zprávu o činnosti OO ČSCH Znojmo za rok 2017.

8.      Finanční rozpočet na rok 2018 (příloha č. 3)

9.      Přítele Ing. R. Novotného jako delegáta valné hromady ČSCH a jeho mandát.

10.   Zvolení nového výboru (příloha č. 4)

11. Vyhodnocení nejlepších chovatelů na okrese Znojmo ve všech odbornostech.

 

 

Berou na vědomí:

 

1.  Zprávu okr. registrátora o registraci králíků.

2.  Zprávy předsedů jednotlivých komisí odborností.

3. Propozice k soutěži chovatelů – holubí liga, KLZ

 

 

Ukládají:

 

1.  Všem členům ZO dodržovat platební morálku ohledně čl. známek a kroužků.

2.  Dodržovat termíny přihlášek na výstavy.

3. Rozeslat program OK měsíc před jejím konáním.

4. Pozvat na každé zasedání OV zástupce odbornosti okrasného ptactva.

5. Pozvat čestné členy OV na příští okresní konference.

6. Rozesílat mailem či jinou IT formou informovat o zasedání OV ČSCH Znojmo

 

Členové návrhové komise svými podpisy potvrzují platnost tohoto usnesení, které bylo takto přijato všemi přítomnými delegáty. V době hlasování o usnesení bylo přítomno 16 delegátů.